Spojená škola Švabinského 7 851 01 Bratislava

Spojená škola Švabinského 7 851 01 Bratislava

Švabinského 7
85101 Bratislava
IČO: 30775345

Informácie o inštitúcii Spojená škola Švabinského 7 851 01 Bratislava

Profil školy

 

Charakteristika

 

Spojená škola je výchovno-vzdelávacia inštitúcia, v ktorej sa uskutočňuje profesionálna príprava žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí sa tu pripravujú na budúcu profesiu. Do spojenej školy sú prijímaní žiaci zo špeciálnych základných škôl a zo špeciálnych tried základných škôl.

Spojená škola má dve organizačné zložky:

- Odborné učilište -

- Praktickú školu -

Súčasťou praktickej školy je školský klub detí, kde prebieha výchova mimo vyučovania.

Vzdelávanie v odbornom učilišti v jednotlivých učebných odboroch trvá tri roky a žiaci končia výučným listom v danom učebnom odbore. Vzdelávanie v praktickej škole trvá tri roky a žiaci končia vysvedčením o absolvovaní.

 

Riadenie školy

 

Školu riadi riaditeľ menovaný zriaďovateľom, ktorým je krajský školský úrad v Bratislave.

Riaditeľ menuje zástupcov pre úsek  teoretickej prípravy a pre úsek odborného výcviku.

Riaditeľ menuje aj hlavných majstrov pre odborný výcvik v konkrétnych učebných odboroch.

Riaditeľ menuje do funkcie aj vedúceho ekonomického oddelenia.

 

Vyučovací proces

 

Je riadený na úseku teoretického a odborného vyučovania učiteľmi všeobecných a odborných predmetov.

Je riadený na úseku praktickej prípravy majstrami odborného výcviku príslušného učebného odboru.

Vyučovanie v praktickej škole riadia učitelia.

Činnosť v školskom klube riadi vychovávateľ.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

PhDr. Ľudmila Lukačková

    Riaditeľka
riaditelka . svab7 @ gmail . com

Mgr. Mária Borovská Zástupkyňa

zastupca . svab7 @ gmail . com

Kde nás nájdete?

Zobrazit